TR

Hizmet Birimleri
Metin Boyutu [-] [+]


Dokümantasyon Merkezi hizmet üretimlerini iki Şube Müdürlüğü kanalı ile yürütmektedir.

Bunlar;

1) Sağlama ve Tasnif Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve

2) Enformasyon Şube Müdürlüğü’dür.

Sağlama ve Tasnif Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na yeni yayınların sağlanması ve temin edilen monograf türü yayınlar ile süreli yayınlardaki makale ve haberlerin tanımlayıcı ve konu kataloglamasını yapmak; hazırlanan bu katalog kayıtlarını bilgisayar ortamına aktarmakla görevlidir.

Sağlama Hizmetleri

Monografların sağlanması, kitap kataloglama, tebliğ indekslemesi ve veri girişi işlemleri: Temin edilen monografların adı, adedi, türü, tipi, dili, gizlilik derecesi ve fiyatına ait bilgilerin bilgisayara kaydedilmesi; Dokümantasyon Daire Başkanlığı kaşesi ile damgalanması; kitap, rapor, tez, gör-işitsel materyallerin kataloglarının çıkarılması; seminer, sempozyum, kongre ve benzeri toplantılarda sunulan tebliğleri ihtiva eden kitaplar, armağan kitaplar ve çeşitli ilmî incelemelerin, konuşmaların toplandığı kitaplardaki tebliğlerin indekslenmesi ve bilgisayara kaydedilmesi.

Makale ve haber indekslemesi ve veri girişi işlemleri: Temin edilen dergi ve gazetelerdeki dizi yazı, makale ve haberlerin taranarak, tespit edilmiş konulardaki makale ve haberlerin indekslenmesi. İndekslenen makale ve haberlerin bilgisayara kaydedilmesi.

Makale ve haber indeksleri ile veri girişi işlemlerinin kontrolü: Bilgisayar ortamına atılan makale ve haberlere ait veri girişlerinin bire bir kontrolünün yapılması.

Enformasyon Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Başbakanlık merkez teşkilatı, kamu kurum ve kuruluşları ile araştırmacılardan gelecek bilgi ve doküman taleplerini karşılamak veya yönlendirmek; Türkiye’nin gündeminde yer alan önemli konularda bibliyografik çalışmalar yapmakla görevlidir.

Araştırma hizmetleri: Araştırmacılar, Dokümantasyon Merkezi hizmetlerinden Devlet Arşiv Sitesi’ne bizzat gelerek veya e-posta, mektup, telefon ve faks gibi haberleşme araçlarından birisini kullanarak yararlanabilirler.

Bizzat kuruma gelerek yapılan müracaatlarda, araştırmacıların kütüphane ve müracaat eserlerini kullanmasına yardımcı olunduğu gibi, bilgisayardan yayın taraması istekleri de karşılanmakta; ücreti mukabilinde fotokopi hizmeti verilmektedir. Koleksiyonda mevcut olmayan dokümanların nereden sağlanabileceği konusunda da araştırmacılara rehberlik edilmektedir.

Ödünç doküman verme hizmetleri: Başbakanlık merkez teşkilatında görevli personele, süreli yayın ve müracaat eserleri hariç, 15 günlüğüne, en fazla 5 kitap ödünç verilmektedir.

Kupür Arşivi: Arşiv, Arşivcilik ve Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü hakkında basında çıkan haber ve makalelerin dosyalanması.

Depo hizmetleri: Kitap, rapor, tez v.b. dokümanların yer numaralarına göre; dergi ve gazetelerin alfabetik olarak depoya yerleştirilmesi veya çıkartılması, yer numaralarına ait etiketlerin kitap sırtlarına yapıştırılması, yılda bir defa depo raflarının okunması.
© 2014 - General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey