TR

Determination of Archival Material
Metin Boyutu [-] [+]

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nce mükellef kurum ve kuruluşlarda bulunan arşiv malzemesinin yok edilmesinin önlenmesi, oluşan arşiv malzemesinin tespit edilmesi, saklanmasına gerek görülmeyecek malzemeden ayrılması, elde bulunan malzemenin arşiv iş ve işlemleri açısından saklanma sürelerinin belirlenmesi, belgenin teşekkülü aşamasında arşiv malzemesinin neler olabileceğinin ortaya konulabilmesi ve arşiv malzemesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devrinin sağlanması maksadıyla, kurum ve kuruluşlarda tüm birimlerle birebir görüşme yapılarak "Arşiv Malzemesi Tepsit Çalışması" yürütülmektedir.

Arşiv Malzemesinin Tespiti

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nce mükellef kurum ve kuruluşlarda bulunan arşiv malzemesinin yok edilmesinin önlenmesi, oluşan arşiv malzemesinin tespit edilmesi, saklanmasına gerek görülmeyecek malzemeden ayrılması, elde bulunan malzemenin arşiv iş ve işlemleri açısından saklanma sürelerinin belirlenmesi, belgenin teşekkülü aşamasında arşiv malzemesinin neler olabileceğinin ortaya konulabilmesi ve arşiv malzemesinin Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'ne devrinin sağlanması maksadıyla, kurum ve kuruluşlarda tüm birimlerle birebir görüşme yaparak "Arşiv Malzemesi Tespit Çalışması" yürütülmektedir. 

3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun” da geçen,

Arşiv Malzemesi:

Türk Devlet ve Millet hayatını ilgilendiren ve en son işlem tarihi üzerinden otuz yıl geçmiş veya üzerinden on beş yıl geçtikten sonra kesin sonuca bağlanmış olup, birinci maddede belirtilen kuruluşların işlemleri sonucunda teşekkül eden ve onlar tarafından muhafazası gereken, Türk Milletinin geleceğine tarihî, siyasî, sosyal, kültürel, hukukî ve teknik değer olarak intikal etmesi gereken belgeler ve Devlet hakları ile milletlerarası hakları belgelemeye, korumaya, bunlarla ilgili işlem ve münasebetler bakımından tarihî, hukukî, idarî, askerî, iktisadî, dinî, ilmî, edebî, estetik, kültürel, biyografik, jeneolojik ve teknik herhangi bir konuyu aydınlatmaya, düzenlemeye, tespite yarayan, ayrıca ait olduğu devrin ahlâk, örf ve âdetlerini veya çeşitli sosyal özelliklerini belirten her türlü yazılı evrak, defter, resim, plân, harita, proje, mühür, damga, fotoğraf, film, plâk, ses ve görüntü bandı, baskı ve benzeri belgeleri ve malzemeyi ifade eder.

Arşivlik Malzeme:

Yukarıdaki bentte sayılan her türlü belge ve malzemeden zaman bakımından henüz arşiv malzemesi vasfını kazanmayanlarla, son işlem tarihi üzerinden yüz bir yıl geçmemiş memuriyet sicil dosyaları, Devletin gerçek ve tüzel kişilerle veya yabancı devlet ve milletlerarası kuruluşlarla akdettiği ikili ve çok taraflı milletlerarası antlaşmalar, tapu tahrir defterleri, tapu ve nüfus kayıtları, aynı özellikteki vakfiyelerden ait oldukları kamu kurum ve kuruluşları ile il, ilçe, köy ve belediyelere ait sınır kâğıtları gibi belgeleri ifade eder.

Arşiv Malzemesi Tespit Çalışmaları

Belediyeler

Üniversiteler

Özel İdareler

Danışma, Denetim ve Yardımcı Hizmet Birimleri

Ana Hizmet Birimleri için bkz. Kurumunuz Arşiv Malzemesi Tespit Formları
© 2014 - General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey