TR

Inspection of Archival Services
Metin Boyutu [-] [+]

Mükellef kurum ve kuruluşlarda arşiv iş ve işlemlerinin mevzuata uygun yürütülüp yürütülmediğini belirlemek, arşiv malzemesi ile arşivlik malzemenin birimlerde ve kurum arşivinde sağlıklı ortamlarda tutulup tutulmadığını tespit etmek, ayıklama-imha çalışmalarının uygun yapılıp yapılmadığını izlemek ve kurum arşiv çalışmalarınınn arşiv iş ve işlemlerinde karşılaştıkları problemlere de çözüm bulmak amacıyla Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü'nce Kurumlarda Arşiv Denetleme çalışması yerine getirilmektedir.

Arşiv Hizmetlerinin Denetlenmesi

3056 sayılı “Başbakanlık Teşkilat Kanununun 11. maddesinin a) fıkrası ile, “Milli arşiv politikasının esaslarını belirlemek, bu esasların uygulanmasını takip etmek ve denetlemek” ve j) fıkrası ile de “Kamu kurum ve kuruluşlarının arşivlerinde ayıklama, saklama ve imha işlemlerini denetlemek” görev ve yetkisi Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.

Bu görev ve yetki çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları arşiv hizmet ve faaliyetlerinin 3473 sayılı “Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun ve  “Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda yürütülüp yürütülmediğinin denetlenmesi ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi hedeflenmektedir.

Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporu

Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporları, kamu kurum ve kuruluşlarının arşiv hizmet ve faaliyetlerinin yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin tespiti ve yürütülen arşiv faaliyetleri hakkında bilgi edinilmesini sağlayan önemli bir bilgi kaynağıdır.

Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’in Ek: 3’üncü maddesi; 3473 sayılı Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşları, bir önceki yıla ait arşiv hizmet ve faaliyetlerini içeren “Arşiv Hizmetleri Faaliyet Raporunu” Ocak ayı içerisinde Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ne göndermekle yükümlü kılmıştır. Bu yükümlülüğün belirtilen tarihlerde yerine getirilip getirilmediği Kurumlarla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından takip edilir. Söz konusu raporu göndermeyen kurum ve kuruluşlar resmi yazı ile ikaz edilir.
© 2014 - General Directorate of State Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey